Aanvullende voorwaarden voor aanbieders

Laatst gewijzigd op 24 maart 2022.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de gebruikersvoorwaarden.

Plaatsen van content (Advertenties) op AlpacaMarkt.nl

 1. Als Aanbieder van alpaca’s kunt u (tegen betaling) op onze website zelf content (advertenties met tekst en beeld) plaatsen, openbaar maken en overbrengen en een Aanbiedersprofiel aanmaken. Dit wordt ook wel ‘user generated content’ genoemd. Voor deze user generated content gelden de nu volgende specifieke bepalingen.
 2. In Advertenties mogen uitsluitend alpaca’s (te koop of als dekservice) worden aangeboden. De gegeven informatie in Advertenties moet correct en volledig zijn. De Advertentie moet voldoen aan onze advertentiestandaarden. U mag alleen alpaca’s plaatsen waarvan u zelf eigenaar bent of waarvan u toestemming van de eigenaar hebt om ze te koop of ter dekking aan te bieden. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u met uw Advertentie(s) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
 3. Wij controleren Advertenties niet voorafgaand aan plaatsing op onze website. Wij zijn van mening dat onze rol als online marktplaatsplatform als het gaat om de te plaatsen Advertenties zoveel mogelijk passief moet zijn. Wij houden wel altijd het recht, ook los van de Klachtenprocedure, om Advertenties direct van onze website te verwijderen, aan te passen of anderszins te veranderen. Wij kunnen ook het gebruik van onze website onmogelijk maken. Wij doen dit als wij vinden dat dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de Content in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. Wij mogen dit doen zonder dat wij verplicht zijn dit te melden aan de gebruiker die de Advertentie heeft geplaatst.
 4. Wij hebben het recht om u het gebruik van onze website te ontzeggen. Indien dit gebeurt, verwijderen we ook uw Aanbiedersprofiel en (al) uw Advertentie(s) van onze website.
 5. Wij hebben ook het recht om Advertenties achteraf te bekijken, te beoordelen, aan te passen en te verwijderen.
 6. Indien wij uw Advertentie(s) verwijderen en/of u het gebruik van onze website ontzeggen, geeft dat nimmer recht op terugbetaling van enig door u aan AlpacaMarkt.nl betaald bedrag of op schadevergoeding.
 7. Als u Content, een Profiel en/of (een) Advertentie(s), op onze website plaatst, verleent u aan AlpacaMarkt.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, in verband met de Diensten en anderszins in verband met onze website. AlpacaMarkt.nl kan voorgaande rechten op de Content ook gebruiken voor promotiedoeleinden, ongeacht het te kiezen media-format en het in te zetten mediakanaal.
 8. U verleent aan andere gebruikers en/of bezoekers van onze website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via onze website(s) toegang verschaffen tot de door u geplaatste Content en geeft toestemming om contact met u te leggen.
 9. Voorgenoemde licenties laten uw eigendomsrechten op de Content onverlet.

Advertentiekosten en Credits

 1. AlpacaMarkt.nl biedt de mogelijkheid een beperkt aantal advertenties gratis te plaatsen, maar kan ook besluiten deze gratis mogelijkheid te beëindigen.
 2. AlpacaMarkt.nl werkt met standaardtarieven voor advertenties, voor een bepaalde duur, waarbij verlenging tegen aanvullende betaling mogelijk is. Waar een termijn van 3 maanden wordt genoemd, worden daarmee 91 dagen bedoeld. Een termijn van één jaar wordt als 365 dagen verwerkt.
 3. AlpacaMarkt.nl is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en advertentievormen te wijzigen, waaronder maar niet beperkt tot de functionaliteiten en/of kenmerken daarvan.
 4. Betaling van Advertenties en Credits geschiedt via Mollie. Verrekening en opschorting van betaling zijn de Aanbieder niet toegestaan (tenzij deze een consument is).
 5. De verplichting tot betaling van de prijs geldt voorafgaand aan plaatsing van de Advertentie.
 6. Naast losse adverteermogelijkheden, biedt AlpacaMarkt.nl ook de optie om advertentiecredits (Credits) aan te schaffen, een advertentietegoed waarmee tegen gereduceerd tarief meerdere advertenties en/of verlengingen geplaatst en betaald kunnen worden. Credits vervallen één kalenderjaar na het vervallen van de laatste Advertentie van de Adverteerder in kwestie (na één kalenderjaar inactiviteit dus).
 7. Bij de aanschaf van Advertenties en Credits geldt voor consumenten gedurende 14 dagen na aanschaf het herroepingsrecht, tenzij de consument binnen die termijn al een of meerdere Credits gebruikt of de Advertentie direct wordt geplaatst.

Overige diensten

 1. AlpacaMarkt.nl biedt Aanbieders als service gratis de (basis)mogelijkheid om hun actuele advertenties middels website-integratie door te plaatsen op hun eigen website. AlpacaMarkt.nl kan ook besluiten deze gratis mogelijkheid te beëindigen of uitsluitend tegen betaling te gaan aanbieden. Eventuele andere/aanvullende diensten/services worden tegen betaling (op uurbasis) verricht door AlpacaMarkt.nl.
 2. Omdat de werking van website-integratie mede afhankelijk is van diensten en producten van derden (zoals uw eigen website en websitebeheer en de door bezoekers gebruikte browser) kan AlpacaMarkt.nl niet garanderen dat deze website-integratie correct en probleemloos werkt. AlpacaMarkt.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake deze (gratis) service.
 3. AlpacaMarkt.nl kan Aanbieders de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een referral programma, waarbij onder nader overeen te komen voorwaarden Credits verdiend kunnen worden met online doorverwijzingen naar de website van AlpacaMarkt.nl. AlpacaMarkt.nl bepaalt de voorwaarden van dit referral programma en is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te wijzigen en/of (deelname aan) het programma te beëindigen.
 4. Indien betaling van een dienst niet of niet tijdig wordt voldaan, is AlpacaMarkt.nl gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten c.q. te staken en om het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is AlpacaMarkt.nl tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen (of bij consumenten de wettelijke vertragingsrente). Ingeval de betreffende opdrachtgever na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is AlpacaMarkt.nl gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van AlpacaMarkt.nl voor de betreffende gebruiker/opdrachtgever te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de opdrachtgever komen (bij consumenten na verzending van de 14-dagenbrief en na afloop van de termijn daarvan), zulks met een minimum van € 75,--.

Login met uw emailadres om favorieten op te slaan, contactgegevens van fokkers te zien, en zoekopdrachten in te stellen.